روحانی درسازمان ملل: پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نه می باشد
۳ مهر ۱۳۹۸ \\ بین المللی, دولت, سیاست خارجی, سیاسی, کلی \\ بدون دیدگاه

حسنروحانیدرسازمانمللسخنرانیکرد.

 متنسخنرانیحسنروحانیدرهفتادوچهارمینمجمععمومیسازمانمللبهاینشرحاست:

بسماللهالرحمنالرحیم

«الحمدللهربالعالمینوالصلوهوالسلامعلیرسولاللهوآلهوصحبه»

آقایرئیس،

انتخابشایستهجناب‌عالیبهریاستهفتادوچهارمیننشستسالانهمجمععمومیمللمتحدراتبریکمی‌گویم. برایجناب‌عالیودبیرکلمحترم،آرزویتوفیقدارم.

درآغازسخنمایلم،باگرامی‌داشتیادِنهضتآزادی‌خواهانهحسین‌بنعلی(ع)،بههمهحق‌طلبانیکهباتحمّلِهمهسختی‌ها،برایاحقاقحقوقخودمبارزهمی‌کنندوبهروانهمهشهدایمظلومبمبارانهاواقداماتتروریستیدریمن،سوریه،فلسطینِاشغالی،افغانستان،عراقودیگرکشورهایجهاندرودبفرستم.

خانم‌ها،آقایان

خاورمیانهدرآتشجنگ،خونریزی،تجاوزگری،اشغال‌گری،تعصباتمذهبیوفرقه‌ایوافراط‌گراییمی‌سوزدوبزرگ‌ترینقربانیچنینشرایطیملتمظلومفلسطیناست. تبعیض،تصاحبزمین‌ها،شهرکسازیهاوکشتارهمچنانادامهدارد.

طرح‌هایتحمیلیآمریکاییوصهیونیستیمانندمعاملهقرن،تعیینبیت‌المقدسبهعنوانپایتخترژیمصهیونیستیوالحاقبلندی‌هایجولانبهدیگرسرزمین‌هایاشغالی،قطعامحکومبهشکستاست.

برعکسِطرح‌هایویران‌گرآمریکا،کمک‌هاوهمکاری‌هایمنطقه‌ایوبین‌المللیجمهوریاسلامیایراندرحوزهتامینامنیتومقابلهباتروریسمبسیارتعیینکنندهبودهاست. نمونه‌هایبارزآن،همکاریباروسیهوترکیهدرچارچوبروندآستانهدرموردبحرانسوریه،ارایهطرحصلحبرایبحرانیمنوهمکاریفعالبانمایندگاندبیرکلسازمانمللمتحد،گفتگوهایسازندهبا۴کشوراروپاییوتلاشفعالبرایتسهیلمذاکراتصلحمیانطرف‌هاییمنیاستکهمنجربهموافقت‌نامهصلحاستکهلمدرخصوصبندرحدیدهشد.

حضارمحترم؛

منازکشوریمی‌آیمکهازیکسالونیمپیش،دربرابربی‌رحمانه‌ترینتروریسماقتصادیایستادگینمودهوازحقاستقلالوتوسعهعلمیوفناوریخوددفاعکردهاست. دولتآمریکابااعمالتحریمهایفرامرزیوتهدیددیگرملت‌ها،تلاشکردهایرانراازمزایایحضوردراقتصادجهانیمحرومکندوباسوءاستفادهازنظامبانکی،بهراهزنیبین‌المللیدستزدهاست.

ماایرانیان،پیشگامِملت‌هایِمنطقهدرنهضت‌هایآزادی‌خواهیبوده‌ایم؛هموارهبرایخودوهمسایگانمان،صلحوپیشرفتخواسته‌ایموهرگزدربرابرتهاجموتحمیلخارجی،تسلیمنشده‌ایم. مانمی‌توانیمدعوتبهمذاکرهکسانیراباورکنیمکهاعلاممی‌کنندسخت‌ترینتحریم‌هایتاریخراعلیهکرامتومعیشتملت‌ماناعمال‌کرده‌اند. چگونهمی‌توانباورکردکهجنایتوفشاربرزندگی۸۳میلیونایرانیبهویژهزنانوکودکانبرایدولتمردانآمریکاییامریخوشایندوموجبافتخارتلقی‌شودواستفادهازتحریمعلیهطیفیازکشورهاهمچونایران،ونزوئلا،کوبا،چینوروسیهبهیکاعتیادمفرطتبدیلشده‌باشد. ملتایرانهرگزاینجنایت‌هاواینجنایت‌کارانرانهفراموشمی‌کندونهمی‌بخشد.

خانم‌ها؛آقایان؛

رویکردِدولتِکنونیآمریکانسبتبهبرجام،نهتنهانقضِقطعنامه۲۲۳۱،بلکهتجاوزبهحاکمیتواستقلالِسیاسیواقتصادیکلیهکشورهایجهاناست.

ایرانباوجودخروجآمریکاازبرجامتایکسال،همچناننسبتبهاجرایتمامیتعهداتهسته‌ایخودوفقبرجام،وفاداربودهاست. مابهاحترامِقطعنامهشورایِامنیت،بهاروپافرصتدادیمتابهتعهداتیازده‌گانهخودبرایجبرانخروجِآمریکاعمل‌کندولیمتاسفانهفقطحرفهایزیباییشنیدیموشاهداقداممؤثرینبودیم. اینکبرهمگانثابتشده‌استکهآمریکابهتعهداتخودپشتمی‌کندواروپاازاجرایتعهداتشناتواناست. ماحتیدراجرایبندهای۲۶و۳۶برجام،راهبردِگامبهگامرادرپیشگرفتیم،وهنوزبرعهدخودبهبرجام،برجامانده‌ایم،اماصبرایرانهمحدیدارد؛وقتیآمریکاقطعنامهسازمانمللمتحدراحرمتنمی‌گذارد،وقتیاروپاناتوانیخودرابهنمایشمی‌گذارد،تنهاراه،تکیهبرعزت،غرورواقتدارملیاست.

مارابهمذاکرهمی‌خوانند؛درحالیکهخودازمعاهدهگریزانند. ماباهمیندولتفعلیآمریکابرسرمیز۵+۱،درگفتگوبودیم؛اماآن‌هابرعهدِسلفِخویش،خطبطلانکشیدند.

منبهنمایندگیازملتوکشورم،اعلاممی‌کنمکه:پاسخمابهمذاکرهتحتتحریم،نهمی‌باشد. دولتوملتایران،یکسالونیمزیرشدیدترینتحریم‌ها،استقامت‌کرده‌استوهرگزبادشمنیکهمی‌خواهدباسلاحفقر،فشاروتحریمایرانبهتسلیمواداردمذاکرهنخواهدکرد.

اگرپاسخآریمی‌خواهیدهمانطورکهرهبرمعظمانقلاباعلامکرده‌اند،تنهاراهبرایگفتگو،بازگشتبهتعهداتاست. اگرنسبتبهاسمبرجامحساسیتدارید،بهرسمِآنبازگردیدوبهچارچوبقطعنامه۲۲۳۱شورایامنیت،متعهدباشید. تحریم‌هارامتوقفکنیدتاراهگفتگوبازشود.

منبهروشنیمی‌گویم:اگربهحداقل‌هاقانعهستید،ماهمبهحداقل‌هابسندهمی‌کنیم. برجام،حداقلبود؛چهبرایشماوچهبرایما. امااگربیشترمی‌خواهید،بایدبیشتربپردازید. اگربرسرحرفِخودهستیدکهفقطیکخواستهازایرانداریدوآن،عدمساختوبهرگیریازسلاحهسته‌ایاست،اینبانظارتآژانسوبالاترازآن،فتوایرهبریایران،حاصلاست. فقطکافیاستبهجاینمایشِمذاکره،بهواقعیتِمذاکرهبازگردید. عکسیادگاریآخرینایستگاهِمذاکرهاست،نهاولینایستگاه.

مادرایران،بهرغمهمهسنگاندازیهایدولتامریکا،بهحرکتدرمسیررشدوسازندگیاقتصادوجامعهایران،ادامهدادهایم. اقتصادایراندرسال۲۰۱۷،بالاتریننرخرشداقتصادیدرجهانراهمراهباکاهشمستمرنرختورم،تجربهکردوامروزهم،علی‌رغمالتهاباتناشیازعواملخارجیدریکسالونیمگذشته،باردیگربهمسیررشدوثباتبازگشتهاست. رشدتولیدناخالصداخلیایران،بدوننفت،درماه‌هایاخیر،مجددامثبتشدهوترازتجاریکشور،همچنانمثبتاست.

حضارمحترم؛

دکترینامنیتیجمهوریاسلامیایرانحفظصلحوثباتدرخلیجفارسوتامینآزادیوامنیتکشتیرانیدرتنگههرمزاست.حوادثاخیر،اینامنیترابهشکلجدیدرخطرقراردادهاست. امنیتوصلحدرخلیجفارس،دریایعمانوتنگههرمزرابامشارکتکشورهایاینمنطقهمی‌توانتأمینکردوجریانآزادنفتوسایرمنابعانرژیراتضمیننمود،بهشرطآنکهامنیتراچتریفراگیردرهمهحوزه‌هابرایتمامیکشورهابدانیم.

بنابهمسئولیتتاریخیکشورمدرحفظامنیت،صلح،ثباتوپیشرفتدرمنطقهخلیجفارسوتنگههرمز،همهکشورهاییراکهازتحولاتخلیجفارسوتنگههرمزمتأثرمی‌شوندبه«ائتلافِامید»HOPE یعنی«ابتکارصلحهرمز» (Hormoz Peace Endeavor)دعوتمی‌کنم.

هدفائتلافامیدارتقایصلح،ثبات،پیشرفتورفاهکلیهساکنانحوزهتنگههرمز،وتفاهممتقابلوروابطصلحآمیزودوستانهمیانایشاناست. اینابتکارحوزه‌هایمختلفهمکاریمانندتأمینهمگانیامنیتانرژی،آزادیکشتیرانیوانتقالآزادانهنفتوسایرمنابعازوبهکشورهایحوزهتنگههرمزوفراترازآنرادربرمی‌گیرد.

ائتلافامیدبرپایهاصولمهمیهمچونپایبندیبهاهدافواصولمللمتحد،احتراممتقابل،منافعمتقابل،جایگاهبرابر،گفتگووتفاهم،احترامبهحاکمیتوتمامیتارضی،خدشه‌ناپذیریِمرزهایِبین‌المللی،حلوفصلِمسالمت‌آمیزِتمامیِاختلافاتوازهمهمهم‌تردواصلِبنیادینِعدمتجاوزوعدمدخالتدرامورداخلییک‌دیگرقراردارد. حضورِسازمانِمللمتحدبرایایجادِیکچترِبین‌المللیدرحمایتازائتلافامیدنیزامریضروریاست.

وزیرامورخارجهجمهوریاسلامیایرانجزئیاتبیشتریازائتلافامیدرابهاطلاعکشورهایذینفعخواهدرساند.

خانم‌هاوآقایان

تشکیلِهرگونهائتلافامنیتی،تحتهرعنواندرمنطقه،بامحوریتوفرماندهینیروهایخارجی،مصداقبارزمداخلهدرامورمنطقهاست. رویکردامنیتی‌سازیِدریانوردیدرتناقضباحقدریانوردیِآزادوحقتوسعه،وباعثتشدیدِتنشوپیچیده‌ترشدنِشرایطشده،وصلح،امنیتوثباتمنطقهراتهدیدمی‌نماید.

امنیتمنطقهباخروجنظامیانآمریکا،تأمینمی‌شودونهباسلاحومداخلهآنان. آمریکاپساز۱۸سالنتوانستاقداماتتروریستیراکاهشدهد،اماجمهوریاسلامیایرانفتنۀداعشرابهکمکملت‌هاودولت‌هایهمسایه،خاتمهداد. راه‌حلنهاییصلحوامنیتخاورمیانه:دموکراسیدرداخل؛ودیپلماسیدرخارجاست. امنیترانمی‌توانخریدوتوسطدولت‌هایخارجی،تأمینکرد.

صلحوامنیتواستقلالِهمسایگانِما،صلحوامنیتواستقلالِماست. آمریکاهمسایهمانیست. اینجمهوریاسلامیایراناستکههمسایهشماستوازدیربازبهماآموخته‌اندکهاولهمسایه؛آنگاهخانه“. درروزواقعه،ماوشماتنهامی‌مانیم. ماباهمهمسایه‌ایم،نهباآمریکا!

آمریکااینجاست،نهدرخاورمیانه. آمریکاوکیلِهیچملتیوکفیلِهیچدولتینیست. هیچدولتیبهدولتِدیگر،وکالتنمی‌دهدوکفالتخویشرابهدیگرینمی‌سپارد. اگرامروزشعله‌هایآتشِیمن،تاحجازهمزبانه‌کشیده‌است،بایدآتش‌افروزراجستوتنبیهکرد،نهاینکهبی‌گناهانراآماجتهمت‌هاوکینه‌هاقرارداد. امنیتِعربستانباپایاندادنِتجاوزبهیمن،حاصلمی‌شود،نهبادعوتازبیگانگان. ماحاضریمبرایصلحازهمهتوانملیواعتبارمنطقه‌ایواقتداربین‌المللیخویش،مایه‌بگذاریم. راهحلصلحدرجزیره‌العرب،امنیتدرخلیجفارسوثباتدرخاورمیانه،رابایددردرونخاورمیانهجستجوکردونهدربیرونآن. مسایلمنطقه،بزرگ‌ترومهم‌ترازآناستکهآمریکاازعهدۀآنبرآید. دولتیکهنتوانستهمسألهافغانستانوعراقوسوریهراحلکندوبانیافراطی‌گری،طالبانی‌گریوداعشی‌گریبوده‌است؛هرگزقادربهحلمعضلاتپیچیده‌ترنخواهدبود.

همکارانگرامی؛

منطقهمابرلبهپرتگاهایستادهاست؛تاجایی‌کهتنهایکاشتباهمی‌تواندآتشیبزرگرابرافروزد. مادخالتِتحریک‌آمیزِبیگانگانراتحملنمی‌کنیموبههرگونهتعرضبهامنیتوتمامیتِسرزمینیخود،قاطعانهپاسخمی‌دهیم. اماراهجایگزینومطلوبما،همبستگیِمیانهمهملت‌هایدارایمنافعمشترکدرخلیج‌فارسومنطقههرمزاست.

اینپیامملتایراناست:

بیاییدبهجایسرمایه‌گذاریدرجنگوخشونت‌،بررویامیدبهیکآیندهبهتر،سرمایه‌گذاریکنیم.

بهعدالتبرگردیم. بهصلح،بهقانون،بهعهدوپیمانوبهمیزمذاکرهبازگردیم.

ازتوجهشمامتشکرم

درباره Fateme Haghiri

دیدگاه های این مطلب
شما هم نظرتان را درج کنید.